Kryminologia – nowy kierunek studiów w ofercie KUL

Nowy kierunek studiów na KUL - kryminologiaOd nowego roku akademickiego KUL otwiera studia I i II stopnia na kierunku kryminologia. To studia dla osób, które chcia?yby podj?? prac? zawodow? w s?u?bach mundurowych, organach wymiaru sprawiedliwo?ci, us?ugach detektywistycznych lub prowadzi? samodzieln? dzia?alno??, np. szkolenia i treningi z zakresu kryminologii, w tym cyberbezpieczeństwa.

 

Na nowym kierunku uczelnia przygotowa?a dwie specjalizacje, do wyboru przez studentów: analityk? kryminalistyczn? oraz prewencj? zachowań przest?pczych. Pierwsza ukierunkowana jest na kompetencje potrzebne do prowadzenia specjalistycznych badań i analiz w trakcie dochodzenia i próby wyja?nienia pope?nionego przest?pstwa, a tak?e umiej?tno?ci z zakresu zwalczania cyberprzest?pczo?ci, profilowania kryminalistycznego, taktyk i technik detektywistycznych, balistyki. Druga przygotowuje do diagnozowania sytuacji kryminogennych, pomocy ofiarom przest?pstw oraz przeciwdzia?ania patologiom spo?ecznym. Absolwenci uzyskuj? tak?e praktyczne umiej?tno?ci z zakresu mediacji i komunikacji w sprawach karnych, a tak?e analizy cyfrowych ?ladów, wykorzystania sztucznej inteligencji w kryminalistyce oraz przeciwdzia?ania uzale?nieniom p?yn?cych z nowych technologii.

 

Praktyczn? wiedz? studenci zdob?d? podczas ?wiczeń oraz praktyk zawodowych. Ci, którzy wybior? analityk? kryminalistyczn? sp?dz? 150 godzin m.in. w placówkach s?u?b mundurowych, prywatnych agencjach ochrony i laboratoriach kryminalistycznych. Natomiast adepci prewencji zachowań przest?pczych odb?d? praktyki m.in. w organach wymiaru sprawiedliwo?ci, kurateli s?dowej, instytucjach pozarz?dowych i firmach zajmuj?cych si? ochron? u?ytkowników Internetu.

 

- Studia z zakresu kryminologii prowadzone s? przez interdyscyplinarny zespó? naukowców, a znaczna cz??? zaj?? wyk?adana b?dzie przez praktyków z zakresu kryminalistyki, wymiaru sprawiedliwo?ci i resocjalizacji, pracuj?cych w Policji, S?u?bie Wi?ziennej, ?o?nierzy Wojska Polskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisa? umow? o wspó?pracy z Wy?sz? Szko?? Policji w Szczytnie – wyja?nia Jan Gondek z zespo?u przygotowuj?cego program nowego kierunku studiów.

 

Szczegó?owe informacje znajduj? si? na stronie dla kandydatów na studia

O nowym kierunku mówi dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL.

Rusza rekrutacja na KUL – nowo?ci? po?o?nictwo i dietetyka (I stopień) oraz stosunki mi?dzynarodowe i lingwistyka stosowana (II stopień)

Prawo, psychologia, teologia, filologia angielska, dziennikarstwo a mo?e tegoroczne nowo?ci – po?o?nictwo lub dietetyka, a na II stopniu lingwistyka stosowana i stosunki mi?dzynarodowe? W ofercie studiów jest blisko 50 kierunków jakie mo?na studiowa? na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 5 maja na najstarszym lubelskim uniwersytecie rozpocz??a si? rejestracja na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

?Wspólnota wiedzy – Razem ku m?dro?ci” to has?o towarzysz?ce tegorocznej kampanii rekrutacyjnej. Wpisuje si? ono w charakter dzia?alno?ci KUL, którego jednym z wyznaczników jest przekazywanie studentom wiedzy, w poczuciu, ?e s? oni wa?n? cz??ci? wspólnoty akademickiej. To kszta?cenie powi?zane z warto?ciami, w duchu wiedzy, m?dro?ci, prawdy, tradycji i nowoczesno?ci – mówi Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

Rekrutacja potrwa do 8 lipca, a w przypadku studiów II stopnia do 15 lipca. Po 21 lipca rozpocznie si? nabór wolny. W ofercie studiów KUL proponuje kszta?cenie na blisko 50 kierunkach. Nowo?ci? jest po?o?nictwo - studia stacjonarne I stopnia oraz dietetyka w Filii KUL w Stalowej Woli, gdzie w planach jest równie? uruchomienie nauk o rodzinie, administracji oraz bezpieczeństwa narodowego (tych kierunków nie ma jeszcze na li?cie). W ofercie studiów II stopnia od tego roku dost?pna b?dzie lingwistyka stosowana i stosunki mi?dzynarodowe.

Od 1 marca do 6 kwietnia 2021 trwa? I etap rejestracji cudzoziemców spoza UE na studia w j?zyku angielskim. W systemie zarejestrowa?o si? oko?o 900 kandydatów g?ównie z państw Afryki (Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Rwanda), z Rosji oraz cz??ciowo z Azji (Indonzja, Turcja), pojedyncze zg?oszenia nap?yn??y z USA. Ponad 520 kandydatów spe?ni?o kryteria rejestracji i zosta?o dopuszczonych do post?powania konkursowego (konkurs ocen na ?wiadectwie i dyplomie). Kandydatów z Polski oraz krajów UE – studia w j. angielskim - KUL rekrutuje od 5 maja do 8 lipca. Tu obowi?zuje tryb konkursowy. Nabór do Szko?y doktorskiej KUL rozpocznie si? 28 lipca i potrwa do 29 sierpnia br. W ofercie jest 11 dyscyplin.

Zapraszamy na stron? dla kandydatów: kandydat.kul.pl

 

Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Henryka Drawnela SDB

Ks. Henryk Drawnel otrzyma? tytu? profesoraPostanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 kwietnia 2021 r. ks.  dr hab. Henryk Drawnel SDB z Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Mi?dzytestamentalnej otrzyma? tytu? profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Dr hab. Justyna Szulich-Ka?u?a, prof. KUL cz?onkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Spo?ecznej i Mediach PAN

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarz?dzania dr hab. Justyna Szulich-Ka?u?a, prof. KUL decyzj? Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 20 kwietnia 2021 r. zosta?a powo?ana na Cz?onka Komitetu Nauk o Komunikacji Spo?ecznej i Mediach PAN na kadencj? 2021-2022.


Serdecznie gratulujemy!

 

 

Promocje habilitacyjne na Wydziale Teologii

Habiltacje na Wydziale Teologii KULDo grona doktorów habilitowanych wypromowanych na KUL do??czy?o trzech kolejnych naukowców. 13 maja 2021 r. dyplomy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk teologicznych odebrali: ks dr hab. Pawe? Borto (Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej) oraz  ks. dr hab. Waldemar Janiga i o. dr hab. Krzysztof Sitnik OFM.

 

Serdecznie gratulujemy!

Grant NCN dla dr Anety Przepiórki z Instytutu Psychologii KUL

dr Aneta PrzepiórkaDr Aneta Przepiórka, adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL, otrzyma?a grant w konkursie DAINA 2 na projekty badawcze realizowane przez zespo?y polsko-litewskie. Badania nad czynnikami modyfikuj?cymi zachowanie ?wiadków cyberprzemocy b?dzie realizowa?a wraz z doc. dr Vilmant? Pakalni?kien? z Uniwersytetu Wileńskiego.

 

Projekt dotyczy powa?nego problemu spo?ecznego, jakim jest cyberprzemoc, definiowana cz?sto jako elektroniczna przemoc rówie?nicza. Zjawisko to ma negatywny wp?yw na rozwój spo?eczny i emocjonalny dzieci i m?odzie?y, i jest stosunkowo s?abo zbadane.

?Akt cyberprzemocy nie dzieje si? w izolacji. Cz?sto s? ?wiadkowie tego aktu agresji online. Jednak s? trzy mo?liwe reakcje: przy??czenie si? do agresora, wsparcie ofiary lub brak reakcji. Celem prezentowanych badań jest odpowied? na pytanie, co wp?ywa na zachowanie ?wiadków cyberprzemocy? W zaplanowanych badaniach wzi?to pod uwag? fatalistyczn? perspektyw? temporaln?, emocje i dokonywane atrybucje przyczyn. Zak?adamy, ?e s? to czynniki, które mog? wp?ywa? na wybór zachowania ?wiadka cyberprzemocy. Odpowiedzi b?dziemy poszukiwa? poprzez przegl?d literatury wraz z metaanaliz?, w zaplanowanych eksperymentach oraz badaniach dzienniczkowych. Zak?adamy mo?liwy wp?yw kultury na zachowania ?wiadków cyberprzemocy, dlatego badania b?d? realizowane w dwóch kontekstach kulturowych: polskim i litewskim” – czytamy w opisie badań.

 

Konkurs DAINA jest organizowany od 2017 r. przez Narodowe Centrum Nauki i Litewsk? Rad? Naukow? (LMT). Do drugiej jego edycji wp?yn??y 133 zg?oszenia, a finansowanie otrzyma?o 11 projektów, które zgodnie z procedur? oceny równoleg?ej dosta?y rekomendacje NCN i LMT.

Studenci sinologii KUL porównaj? system fonologiczny j?zyka polskiego i chińskiego

Logo Ministerstwa Edukacji i NaukiKo?o Naukowe Studentów Sinologii KUL otrzyma?o dofinansowanie na projekt ?Porównanie systemów fonologicznych j?zyka polskiego oraz wspó?czesnego j?zyka chińskiego”. Na planowane dzia?ania studenci zdobyli niemal 60 tys. z? w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki - ?Studenckie ko?a naukowe tworz? innowacje”.

 

M?odzi sinolodzy przeprowadz? badania porównawcze systemu fonologicznego j?zyka polskiego i chińskiego. Dotychczas te dwa systemy nie zosta?y opisane w literaturze, chocia? naukowcy podaj? ró?nice w poszczególnych fonemach, nie wskazuj? dok?adnych opisów realizacji g?osek, przez co wci?? nie wiadomo, jak dany fonem dok?adnie brzmi i jak si? go nauczy?. Luk? t? uzupe?ni? studenci KUL, którzy dokonaj? ca?o?ciowej analizy na p?aszczy?nie artykulacyjnej, wizualnej oraz akustycznej fonologii j?zyka chińskiego w kontra?cie do j?zyka polskiego, a nast?pnie je opisz? i opracuj? materia?y dydaktyczne.

 

- Taka analiza z pewno?ci? pomo?e zarówno polskim studentom sinologii, jak równie? chińskim studentom polonistyki – stwierdza Zuzanna Yevtushyk, kieruj?ca projektem studentka sinologii KUL.

 

Na p?aszczy?nie artykulacyjnej porównane zostanie miejsce artykulacji poszczególnych d?wi?ków, przy wykorzystaniu analizy dost?pnych programów logopedycznych z rentgenogramami g?osek w obu j?zykach. Na p?aszczy?nie akustycznej oraz wizualnej badaniu zostan? poddane dwie grupy osób o zró?nicowanym wieku i p?ci, bez problemów logopedycznych. Pierwsza grupa to natywni u?ytkownicy j?zyka polskiego, druga – natywni u?ytkownicy j?zyka chińskiego pochodz?cy z Pekinu. Zaw??enie grupy badawczej u?ywaj?cej j?zyka chińskiego do jednego miasta wynika z tego, ?e w ChRL wci?? u?ywane s? zró?nicowane dialekty, a wymowa pekińska uznawana jest za wzorcow? dla wspó?czesnego j?zyka chińskiego w standardzie kontynentalnym (Putonghua).

 

- Badanie b?dzie polega?o na nagraniu, przy pomocy dobrej jako?ci mikrofonu, przygotowanych sekwencji zawieraj?cych potencjalnie to?same fonemy badanych j?zyków. Jednocze?nie, przy pomocy aparatu ustawionego nieruchomo, nagrany zostanie ruch warg ka?dego badanego podczas wymawiania sekwencji. Na p?aszczy?nie wizualnej porównamy ruchy warg wykonywane podczas wymowy wspomnianych sekwencji. Za? na p?aszczy?nie akustycznej, przy pomocy programu Praat, porównamy sonogramy d?wi?ków wypowiedzianych przez uczestników badania – wyja?nia Zuzanna Yevtushyk.

 

Projekt b?dzie realizowany przez 12 miesi?cy, a jego rezultatem b?dzie publikacja naukowa po?wi?cona ró?nicom i podobieństwom w systemach fonologicznych j?zyka polskiego oraz chińskiego, a tak?e podr?cznik z ?wiczeniami do nauki fonetyki dla polskich studentów sinologii i chińskich studentów polonistyki opublikowany online, w wersji PDF.

 

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze ?rodków z bud?etu państwa w ramach programu ?Studenckie ko?a naukowe tworz? innowacje”.

 

75. rocznica obj?cia biskupstwa lubelskiego przez ks. Stefana Wyszyńskiego

W dniu 12 maja min??o 75 lat odk?d sakr? biskupi? na Jasnej Górze przyj?? ks. Stefan Wyszyński. Na tej uroczysto?ci byli obecni równie? studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Bp Wyszyński w otoczeniu studentek KLNowy ordynariusz lubelski swój ingres do katedry odby? kilkana?cie dni pó?niej, 26 maja. Z racji pe?nionego urz?du sta? si? jednocze?nie Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zanim uda? si? do katedry, najpierw przyby? z wizyt? na Uczelni?.

 

Z okazji rocznicy tych wydarzeń zapraszamy do lektury artyku?ów autorstwa dr. Grzegorza Misiury, poruszaj?cych ma?o znane fakty z ?ycia przysz?ego Prymasa.

 

 

 

Fot. Biskup lubelski Stefan Wyszyński z m?odzie?? akademick?, Jasna Góra, 12 V 1946 r. (R. ?atka, B. Mackiewicz, ks. D. Zamiata?a, Kardyna? Stefan Wyszyński 1901-1981, Warszawa 2019, s. 133)

Wi?cej

 

Konkursy w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odb?dzie si? w dniach 18–24 wrze?nia 2021 roku pod has?em ?Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszaj? do udzia?u w kolejnych konkursach organizowanych w ramach wydarzenia.

 

?Discover the world with Polish scientists!”?Discover the world with Polish scientists!” to konkurs, który polega na znalezieniu nowego, praktycznego zastosowania dla polskiego wynalazku.

 

Miko?aj Kopernik, Ignacy ?ukasiewicz i Maria Sk?odowska-Curie to polscy naukowcy znani na ca?ym ?wiecie. Istnieje jednak wielu innych wybitnych badaczy, którzy – cho? nie zyskali a? tak du?ej popularno?ci jak ich poprzednicy – zwi?zali swoje ?ycie z nauk?, a ich odkrycia zmieni?y bieg historii. Kazimierz Prószyński, Józef Kosacki czy Jacek Karpiński to tylko niektórzy z panteonu rodzimych odkrywców i wynalazców, bez których wspó?czesny ?wiat wygl?da?by zupe?nie inaczej. Nasi rodacy stworzyli wynalazki o mi?dzynarodowym znaczeniu i cz?sto po?wi?cali swoje ?ycie nauce dla dobra nast?pnych pokoleń.  Czy wiesz, kto wynalaz? wycieraczki do szyb samochodowych, walkie-talkie oraz co Dolina Krzemowa zawdzi?cza Profesorowi Janowi Czochralskiemu? Wybierz ulubionego polskiego naukowca, wymy?l inne zastosowanie odkrytego przez niego wynalazku, zrób zdj?cie pomys?u, a nast?pnie wy?lij je przez formularz zg?oszeniowy! 

 

Spo?ród zg?oszonych prac jury wybierze trzech zwyci?zców konkursu. Komisja b?dzie kierowa?a si? takimi kryteriami, jak zgodno?? wykonanej pracy z zadaniem konkursowym, warto?? u?yteczno?ciowa pracy, w tym mo?liwo?? praktycznego zastosowania wynalazku, w sposób odmienny od jego pierwotnego przeznaczenia oraz kreatywno?? i oryginalno?? pracy. Na laureatów czekaj? atrakcyjne nagrody rzeczowe, których bud?et wynosi a? 1500 z? (brutto)!

 

Konkurs posiada charakter mi?dzynarodowy i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym w kraju i za granic?. Termin przesy?ania zg?oszeń przesuni?ty na 16 maja!

 

Regulamin

 

Konkurs ?The greatest invention ever”?The greatest invention ever” to konkurs, którego celem jest wy?onienie najlepszej pracy przedstawiaj?cej wynalazek lub odkrycie, które wywar?y najwi?kszy wp?yw na dzieje ?wiata i rozwój cywilizacji na przestrzeni wieków. 

 

Post?p cywilizacyjny jest nieod??cznie zwi?zany z post?pem naukowym. Na przestrzeni dziejów co jaki? czas pojawia?y si? wynalazki i prze?omowe odkrycia, które zrewolucjonizowa?y ?wiat, zmieniaj?c bieg historii. Zrozumienie praw rz?dz?cych otaczaj?c? nas rzeczywisto?ci? pozwoli?o ludziom nie tylko na ulepszenie ?ycia na ziemi, ale równie? eksploracj? kosmosu. Które wynalazki i odkrycia zas?uguj? na miano najwi?kszych wynalazków i odkry? wszechczasów i dlaczego? Mo?esz wykona? zdj?cie swojej pracy, napisa? wiersz lub opowiadanie, a nawet przygotowa? prezentacj? multimedialn?!

 

Spo?ród zg?oszonych prac jury wybierze trzech zwyci?zców konkursu. Komisja b?dzie kierowa?a si? takimi kryteriami, jak zgodno?? wykonanej pracy z zadaniem konkursowym, przekonuj?ca argumentacja uzasadniaj?ca wybór danego wynalazku lub odkrycia jako tych, które mia?y najwi?ksze znaczenie dla historii ludzko?ci, oraz nieszablonowe podej?cie do tematu. Na laureatów czekaj? atrakcyjne nagrody rzeczowe, których bud?et wynosi a? 2000 z? (brutto)!

 

Konkurs posiada charakter mi?dzynarodowy i skierowany jest do uczniów ze szkó? podstawowych w kraju i za granic?. Uwaga! Konkurs przed?u?ony do 31 maja!

 

Regulamin

 

Konkurs ?Good idea!”?Good idea!” to konkurs, którego celem jest stworzenie projektu innowacyjnego i kreatywnego wynalazku, który w najbardziej efektywny sposób u?atwia?by egzystencj? wszystkich ludzi zamieszkuj?cych Ziemi?.

 

Niemal?e ka?dy z nas boryka si? z wyzwaniami dnia powszedniego. Co by si? jednak sta?o, gdyby nagle kto? wymy?li? rozwi?zanie dla niespodziewanych problemów? Co powiecie na ?apacz my?li albo domowy recykling plastikowych butelek? Jak wypra? ubrania w podró?y? Czy kubek z papieru mo?e zast?pi? ceramiczny? W jaki sposób do?adowa? telefon, gdy padnie nam bateria i nie mamy powerbanka? 

 

Zadaniem uczestników jest stworzenie projektu wynalazku, który u?atwi codzienne funkcjonowanie mieszkańców naszej planety, a nast?pnie nagranie filmu, który to zaprezentuje. Maksymalna d?ugo?? nagrania mo?e wynosi? 300 sekund. Konkursowe dzie?o nale?y zamie?? na portalu YouTube, a nast?pnie przes?a? link do nagranego materia?u w formularzu zg?oszeniowym.

 

Spo?ród zg?oszonych prac jury wybierze trzech zwyci?zców konkursu. Komisja b?dzie kierowa?a si? takimi kryteriami, jak zgodno?? wykonanej pracy z zadaniem konkursowym, pomys?owo?? i odkrywcze podej?cie do tematu oraz oryginalna forma przedstawienia projektu wynalazku. Na laureatów czekaj? atrakcyjne nagrody rzeczowe, których bud?et wynosi a? 2500 z? (brutto)!

 

Konkurs posiada charakter mi?dzynarodowy i skierowany jest do uczniów ze szkó? ponadpodstawowych w kraju i za granic?. Zg?oszenia na konkurs trwaj? do 16 czerwca 2021 r.

 

Regulamin

9-30.05 Ekumeniczny Lublin: Festiwal Organowy – Ewangelicka 1

Festiwal Organowy - Ewangelicka 1Ko?ció? Ewangelicko-Augsburski (ul. Ewangelicka 1) zaprasza na pi?t? edycj? Festiwalu Organowego, pt. ?Dlaczego ewangelicka?”. W kolejne niedziele maja, o godz. 17.00, gra? b?d?: Micha? Markuszewski, Ewelina Bachul, Marek Pilch, Filip Presseisen. Nad ca?o?ci? czuwa? b?dzie kierownik artystyczny festiwalu - dr Adam Za??ski.

W tym roku motywem przewodnim festiwalu b?dzie to?samo?? ewangelicka oraz dialog (rozumiany szeroko, nie tylko w aspekcie mi?dzywyznaniowym). Podczas koncertów zabrzmi? ró?ne opracowania pie?ni ewangelickiej skomponowane w tej samej lub ró?nych epokach, jak równie? spontanicznie przedstawione improwizacje strof chora?u brzmi?cych od wieków w niedzielnych nabo?eństwach.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne na uczestnictwo w koncertach obowi?zuj? wcze?niejsze zapisy: link do zapisów na koncerty

10-14.05 Lexalia i Tydzień Prawników

lexalia-1 W dniach 10-14 maja 2021 r. studenci prawa zapraszaj? na po??czone XXII Lexalia i XXVII Tydzień Prawników. Jak zawsze w programie ciekawe szkolenia i wyk?ady, poszerzaj?ce wiedz? praktyczn? i teoretyczn? z zakresu szeroko rozumianego prawa. Wszystkie wydarzenia odb?d? si? w formie zdalnej na platformie Ms Teams. Link oraz wszelkie szczegó?owe informacje b?d? pojawia?y si? na bie??co na fanpage’u Ko?a Naukowego Studentów Prawa KUL.

10-16.05 Dni Humanistyki Cyfrowej na KUL

plakat_dni_hc Od 2016 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL istnieje unikalny kierunek - humanistyka cyfrowa. Z tej okazji odbywa? si? b?d? Dni Humanistyki Cyfrowej - wydarzenie organizowane po raz czwarty przez studentów tego kierunku.  Po raz drugi wydarzenie odb?dzie ?wiecie wirtualnym w dniach 10-16 maja 2021 r. 

 

Podczas wydarzenia osoby zainteresowane b?d? mia?y okazj?  zobaczy? prace studentów I i II roku humanistyki cyfrowej oraz cz?onków Ko?a Naukowego Humanistyki Cyfrowej KUL, które s? tworzone m. in. podczas zaj?? z projektowania graficznego. Codziennie studenci  b?d? prezentowa? swoje utwory literackie, wywiady, fotoreporta?e, recenzje, a tak?e podziel? si? z swoimi pasjami i zainteresowaniami.

Na najm?odszych czeka konkurs plastyczny, a na troszk? starszych quiz - do zdobycia s? ?wietne nagrody!

 

Szczegó?y wydarzenia

 

14.05 Konferencja: Media w dobie pandemii COVID-19

Logo Ko?o Dziennikarstwa KULKo?o Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL zaprasza na Ogólnopolsk? Konferencj? Naukow? ?Media w dobie pandemii COVID-19” w ramach IX Studenckich Dni Komunikacji na Wydziale Nauk Spo?ecznych KUL. Konferencja odb?dzie si? 14 maja 2021 r., online (na platformie MS Teams), pocz?tek o godz. 9.30.

Go??mi spotkania b?d? naukowcy z siedmiu o?rodków naukowych w Polsce, a tak?e praktycy – dziennikarze prasowi i radiowi. Na program z?o?a si? cztery panele dyskusyjne: ?(Nie)ufno?? wobec mediów i media w postpandemicznym ?wiecie”, ?Growing up in lockdown - nasze studenckie perypetie”, ?Media podczas najwi?kszych kryzysów XXI wieku”, ?Odpowiedzialno?? mediów w my?li Jana Paw?a II w kontek?cie obecnych wyzwań”.

14-15.05 Konferencja "The Perception of Climate and Nature in Ancient Societies"

kolo_naukowe_klasykow Ko?o Naukowe Klasyków KUL zaprasza na mi?dzynarodow? konferencj? naukow? "The Perception of Climate and Nature in Ancient Societies", która odb?dzie si?  14-15 maja 2021 roku. W wydarzeniu online wezm? udzia? przedstawiciele 16 o?rodków akademickich ?wiata. 

Aby wzi?? udzia? w konferencji nale?y napisa? wiadomo?? z pro?b? o do??czenie na poni?szy adres: antiquity.nature.conference@gmail.com
 
 
 
 
 

17.05 Debaty Dyplomatyczne WNS KUL

plakat_2021_05_17_1-1  17 maja 2021 roku odb?dzie si? spotkanie online w ramach cyklu Debaty Dyplomatyczne WNS KUL. Tym razem go?ciem wydarzenia b?dzie Pan Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Austrii w Lublinie,  który w ramach spotkania wyg?osi wyk?ad "Rola konsula honorowego w ?wietle praktyki".

Wydarzenie w formie online rozpocznie si? o godz. 16.15 na platformie MS Teams. 

17.05 Seminarium "The Best of Enemies: How to Engage in the Science and Religion Dialogue"

Wydzia? Filozofii zaprasza na otwarte seminarium doktoranckie pt. The Best of Enemies: How to Engage in the Science and Religion Dialogue, które rozpocznie si? 17 maja 2021 r. o godz. 15.00. Seminarium odbywa si? w ramach cyklu Stanis?aw Kamiński Memorial Lectures, a poprowadzi je Prof. Javier Sánchez-Ca?izares (Universidad de Navarra).

Seminarium odb?dzie si? online bit.ly/2021_Kaminski_Seminar.